DAROVACÍ SMLOUVA, POSKYTOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ DARU

Dary budou poskytovány na základě darovací smlouvy účelově vázané.

Darovací smlouva může být sepsána až po schválení daru dozorčí radou LČR.

V případě, že je darovací smlouva plněna naturálním (nepeněžním) plněním, musí být k darovací smlouvě přiložen doklad o splnění naturálního plnění (oboustranně potvrzený předávací protokol apod.).

Do uznatelných nákladů projektu lze zahrnout všechny položky, které se přímo vztahují k účelu poskytnutí daru a byly realizovány v roce uzavření darovací smlouvy.