Historie

 

Všeobecné informace

Původní lesní hospodářský celek Sokolov, nyní Kladská byl vyhlášen výnosem Ministerstva lesního a vodního hospodářství č.j. 30417/ORLH/78 ze dne 10.7.1978. Původní označení Sokolov bylo změněno v souvislosti s obnovou LHP a výnosem Ministerstva životního prostředí č.j. OOLP/996/94-529 ze dne 15.6.1994.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR ing. Josef Lux, svým rozhodnutím ze dne 28.12.1992 č.j. 21/93/100, sloučil ke dni 1.1.1993 státní podnik Lesy Kladská se sídlem v Lázních Kynžvartu se státním podnikem Lesy České republiky Hradec Králové. Dále rozhodl, že dnem zápisu tohoto rozhodnutí do Obchodního rejstříku slučovaný státní podnik Lesy Kladská zaniká a jeho majetek a závazky přecházejí na přejímající státní podnik Lesy České republiky Hradec králové.

Dne 6.8.1993 rozhodl Okresní soud – město svým č. j. Firm.562/93 Rg. AXXVIII 296 zapsat změnu do Obchodního rejstříku takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Plzeň-město povoluje soud v oddílu a XXVIII, ve složce 296 tento zápis:

Na základě rozhodnutí ministra zemědělství ČR č.j. 21/93-100 ze dne 28. prosince 1992 o sloučení státního podniku Lesy Kladská, se sídlem v Lázních Kynžvartu, se státním podnikem Lesy české republiky Hradec Králové, vymazává se s. p. Lesy Kladská ke dni 6.8.1993 z obchodního rejstříku.

Veškerý majetek a závazky přecházejí na přejímající státní podnik Lesy České republiky, Hradec Králové.

Na největší části LHC, tj. 95% lesní půdy, hospodaří Lesní závod Kladská jako samostatný subjekt LČR, s. p. Hradec Králové. Na zbylé ploše, v rámci omezené odborné správy, odborní lesní hospodáři majetku Ing. Hoffmanna a lesů obce Mnichova. Takový je stav v době schvalování nového lesního hospodářského plánu. Na závěrečném řízení bylo oběma výše uvedeným vlastníkům doporučeno, aby požádali Ministerstvo životního prostředí o schválení samostatných LHC na svých majetcích.